Algemene voorwaarden

Aanvullende offertevoorwaarden

De in de calculatie gehanteerde uurtarieven en prijzen zijn gebaseerd op de lopende C.A.O. van de schoonmaak en de glazenwasserij en zijn excl. de verschuldigde BTW.

De verhoging van lonen en de diverse prijzen, alsmede de wijziging van de sociale lasten aan de werkgeverszijde welke het gevolg zijn van gewijzigde C.A.O. bepalingen, of middels oplegging door de overheid, worden met het toegestane percentage, eventueel met overlegging van een verklaring van een registeraccountant, vastgesteld.

Wij zullen zorgdragen voor correct en betrouwbaar personeel en zullen op verzoek de namen en adressen van het vast en incidenteel werkend personeel beschikbaar stellen.

Het instellen van het alarm wordt door ons uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en behoort niet tot onze standaard werkzaamheden. Alle kosten voortvloeiend uit deze procedure zijn ten laste van de opdrachtgever.

Wij zullen in een nader vast te stellen frequentie een door de rayonleiding danwel door de kwaliteitsmanager opgemaakt kwaliteitsrapport beschikbaar stellen en dit met de door de opdrachtgever aangestelde functionaris bespreken.

De maandelijks te factureren bedragen zijn netto en exclusief BTW en dienen binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen worden betaald op een van onze bankrekeningen. Onbetaalde facturen worden rentedragend à 2% per maand direct na afloop van de betalingstermijn. Alle kosten, vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Alle door ons geleverde en gefactureerde eigendommen blijven in ons bezit totdat de factuur in zijn geheel is voldaan.

Alle opgedragen werkzaamheden welke niet vallen onder de contractueel overeengekomen werkzaamheden zullen worden berekend tegen de op dat moment geldende tarieven na het overleggen van een ondertekende werkbon.

Niet opgenomen in de dagelijkse en of periodieke werkzaamheden zijn kunstvoorwerpen, schilderijen, computers en randapparatuur e.d.. Bij opdracht tot reiniging stellen wij ons niet aansprakelijk voor de eventueel aangebrachte schade ten gevolge van deze opdracht.

In de offerte is niet opgenomen het periodiek reinigen van wanden – plafonds – armaturen en andere voorwerpen die zich bevinden boven de reikhoogte van 2.10 meter.

Levering van plastic zakken bestemd voor plaatsing in de papier- en afvalbakken worden per opdrachtgever afzonderlijk doorberekend en zijn niet standaard opgenomen in de offerte. Vitron stelt wel afvalzakken ter beschikking ten behoeve van de afvoer van het opgehaalde afval.

Bureaus en tafelbladen worden door onze medewerkers niet geordend of opgeruimd, alsmede schoongemaakt als zich hierop nog papieren e.d. bevinden.

Tekenborden, laboratoriumtafels, alsmede gereedschappen, kantoormachines, elektronische apparatuur, toetsenborden, computers e.d. behoren ook niet tot de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden. Eventuele reiniging gebeurt op eigen verzoek en indien noodzakelijk op regie.

De inhoud van afval- en papierbakken worden standaard niet gescheiden en afzonderlijk afgevoerd.

De opzegtermijn van het schoonmaakonderhoud bedraagt 6 maanden per de eerste van de kalendermaand.

Indien het glaswasonderhoud door ons zal worden verzorgd, zullen wij werken met een vaste planning volgens vooraf afgesproken prijzen en werkinstructies. De schoonmaak van raamsponningen van openslaande ramen alsmede het afwassen van de kozijnen, behoren niet tot de normale werkzaamheden en zullen als extra werkzaamheden moeten worden opgenomen in de offerte.

Alle meldingen van abnormale vervuiling, calamiteiten, e.d. zullen worden genoteerd in het daarvoor bestemde logboek.

Bij het verstrekken van de opdracht aan ons gaat u als opdrachtgever akkoord met de hierboven genoemde offertevoorwaarden.